Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

úvso

Arne N o v á k se zmiňuje v úvodě k odbornému spisu o "K rit i cel i t e r á r n í", že se u národů s pokročilou kulturou slovesnou ozývá vždy znovu spor o to, "zda jest kritika vědou či uměním", k čemuž pak sám odpovídá, že ,;k této složité otázce bude sotva kdy nalezena odpověd' jednoznačná a obecně platná". Co se však týče Arne No. váka. sam~ho, můžeme tuto spornou otázku rozřešit způsobem -jediným: spisovatelská činnost Novákova je přísnou vědou i slovesným uměním zároveň.

Ze starších předchůdců Novákových, jimž nebyla kri· tika útočnou nebo drtivou zbraní na zdolání nesympatického směru nebo nepohodlného odpůrce, nýbrž jemným operačním nožikem, který má za úkol rozlišovat dobré a zdravé od špatného a škodného a zároveň hojit, léčit, lepšit, zdokonalovat, byli to hlavně vzdělaní a bystří estetikové rázu Václava Bolemíra Nebeského, Jana Nerudy a hlavně učeného Josefa Durdíka, kteří s náležitým jemnocitem a po nejsvědomitější přípravě pečovali o prozkoumání a prohloubení současné i starší literatury a hlavně též o poučení a nápravu nejmladších jejích adeptů.

To byli 'kritikové a učitelé zároveň, jimž šlo především o věc, nikoli o osoby a o vlastní lesk. Kritika se již u mnohých z IlŮch pojila s literárním dějepisem.

Doba novější, počínající se léty osmdesátými a vyznačená rozvojem literárního kosmopolitismu, rozhojnila řadu českých kritiků a recensentů a namnoze - jak ukazuje i příklad Jaroslava Vrchlického "'- setřela, hlavně v slohovém výraze, rozdíl mezi básnictvím a kritikou. Ba, v devade 5

[na začátek stránky]