Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 29

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Najdou se u kritika Blahoslava nápovědi a tuchy zásad ještě modernějších. V památném druhém dodatku "Muziky", který podává takřka poetiku písně, sleduje s láskyplnou pozorností vznik lyrické tvorby v duši původcově, obnažuje kořeny poutající výtvor se skladatelovou duší, odlišuje živly podvědomé od prvků úmyslně do písně vložených. Činí dokonce krok další: učí z básnického díla usuzovati na povahu tvůrcovu a s vřelostí, vlastní příbuZillým zpovědem kritiků novodobýdh, velebí roZJkoš i vznešenost tohoto pSYClhologického zaměstnání: "Neb jakž soudně na písničku pohledíš, tak toho, kdož skládal tu píseň, hned poznáš, jaké duchovní údy má, jak vyspělé, jak podaři1é, subtihlé, způsobné a ušlechtilé, jak zdravé neb nezdravé, z toho jací mohou pocházeti týchž údů skutkové, poznáš, jaká pracovitost, bedlivost, ryohlost, smělost. To znáti, s tím se poohírati uměti a moci jest: lépe na svět a na lidi v něm pohleděti, nežli by na ryňk, na trh šel aneb někde na divadla, kdež ne duše, ale těla lidská, a ještě oděná rouchem viděti můžeš, ale tuto, což nejpřednějšího v člověku, z hluboka spatříš."

Blahoslav hudehnírk, Blahoslav gramatik, Blahoslav rétor duchovní vyslovili se široce a vyčerpali tím, co pověděli:

Blahoslav kritik napovídá jen a naznačuje ve zmínkádh stručných, ale sporých: jest snad proto o mnoho menší?

Z velkých duchů naS1 náboženské reformace jest Jan Blahoslav zjevem nejklidnějším a nejméně tragickým: jako sudba nedopřála mu vzrušených osobních událostí a velkolepého dějinného pozadí, jež bylo údělem Husa, Chelčického a Komenského, taik neuštědřila mu ani jejich chmurné geni~osti. Jeho činnost spíše odborná ,než myslitelsky tvůrčí nekráčela mílovými kroky po vrcholech lidského ducha, nad nimi se kříží blesky dějin, bydlela, skloněna nad knihou, v pokojném údolí, kde vanou vlažné větry urychlující kulturní zrání; ocitla-li se na rozcestí, přemýšlela o vlídných mOŽDostechsynkrétiClkého smíru. Jest z postav našich

29

[na začátek stránky]