Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

I. LEGENDA BLANICKÁ

(1918.)

Vhlubokém mlčení, jakoby přísně vymodelovaném sou· středěnou vůlí obrovitélho socihaře uajinotvorného, spočívá těžce modrý obl.1}'s Blaníka na mirnězvměném obzoru pa. horkatiny posázavské. Koldokola pokojný a vlídný kraj, od· dycbující zvolna v pravidelné práci a ve skromném užívání jejích výtěžků; cizí šlecthtickérodiny na starobylýdhzeman. ských sídlech, tak příznačnýdhpro jižní Čechy; širé, nej. úrodnější lány a krásně pěstěné lesy v rukách nepřátelského velkostatkářstva; nePatmý průmysl v končině převahou zemědělské a řídká železniční síť. Halí·li se krajina podbla. nioká do hustého, modrého zálvoje ticha, jest to vážný k!lid vzpomínání na vzrušený obsah předešlého ži'Vota, po němž následovala jen mdlobná elegie: jak dávno nehostí tato pa. mátná dějinná půda nic, co by se z daleka mohlo srov· nati s její minUllostí! Starobylá a čistá místní jména i s rázovitými románskými stavbami, rozesetými po vsích, svědčí o dávném osídlení a časné kultuře; z dědin a tvrzí zdejších shromaŽĎovalo s'Vé valné vlny lidové hnutí husitské; ještě po bělohorské pohromě zaburácelo v těchto okresícih krvavé povstání sedláků, tištěnýcth nábožensky i právně, 'Vedeno reformačním vášnivcem Matyášem Ulicikým; pak nOOloOOo před ukončením třicetileté války přeli1la se téměř až k patě Blaníku krvavá zátopa bitevní a popřála proslulosti ne· patmému Jankovu, aby se poté celý kraj na století odmlčel a za souběžného hospodářského úpadku duševně odumřel.

A nade vším B1ani<, posvátný vrch národní báje, pa. mátný všem Čecihům stejně jako jeho blíženec a protějšek starý Říp. Mezi oběma nevysokými horami, jejicihž jmen

10

[na začátek stránky]