Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 6

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

mohutné vstupní číslo Moje barva červená a bílá poslal Jan Nemda jako pozdrav k odhalení pomníku Havlíčkova r. 1883 do Kutné Hory; závěrečnou ódu Jen dál! napsal do jubilejního čísla Národních Listů při oslavě jejich 25. výročí r. 1886; monumentální skladba Ve lví stopě vyšla r. 1882 odpovědí na výsměšné protičeské veršování německého spisovatele H. Swobody; horoucí zpověď" Láska byla téhož roku určena za doprovod knižní zásilky pro věrně milu jící a mužně milované Podřipsko. ,

Takto se v sedmiletí 1880-1887 rodila jednotlivá čísla skoro nahodile bez pevně vytčeného báspického plánu a ve velmi volné vzájemné souvislostt, takže Neruda sám nemohl považovati' cyklus za uzavřený a zralý pro knižní vydání; nemáme ani jediné zmínky o tom, že by byl Nemda kdy sám pomýšlel na soubor těchto básní a vyjednával s nakladatelem o jejich publikaci. Ba, zdá se velmi provděpodobným, že básník sám kolísal v nejistotách o tom,' kolem kterého hlavního motivu se v jeho duši krystalisuje vlastenecká poesie, jež tak silně tryskala v jeho mysli a jež se přimykala téměř bezděčně k svátečním datům křesťanského kalendáře. Nejen že sem původně řadil někter~básně,jl:~_pé:lk mnohem správněji, přešlY .. 9:2!!.3.{Qr!:.{!.'.'.f!JE.a..!!!..í, ale váhal, zda nemá dáti nejsilněji zazníti národně náboženskému motivu velkonočního vzkříšení a ne chmurné pašijové melodiVelkého pátku; ano, Ukolébavka vánoční, kde na jesličky novorozeného Spasitele arciť padá hustý stín kříže golgotského, ukazuje ještě k jiné možnosti komposičního řešení. Když však r.1!3!3~z.1!mocnéhovýtvarného. dojmu. vzniknrpOOívúhodná skladba. Ecce homo av její blíikostiza pomocí turistické vzpomíii.l 6

[na začátek stránky]