Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 12

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

od ostatního výrazového umění Netudova. Od Hřbitovního kvítí a Knih veršů až po Prosté motivy se vychoval Jan Neruda v mistra básnické úsečnosti a zručnosti, která raději napovídá než rozvádí, potlačuje všecek živel řečnický a dekorativní, úzkostlivě W.Qří ... metafgrill!1.!; velmi často . se ... svou ... ~.lIustěnou prostgtou a břitkou úspQJnQs.tL.bJi~L'y'ý.~(l.z;.t.J:lidové .PÍ.sl1ě. V Baladách a romancích užil tohoto ·slóhJan Neruda, odedávna žák Erbenův, také na oqlast epickou a to s dokonalým zdarem, ale zesílil zároveň svou zálibu v prostonárodní gnomice, formulovitosti, obrazové pregnaci!V Písních kosmických svádí tento sloh zápas s jiným způsobem výrazovým, který právě tehdy domácněl II nás vlivem Svatopluka Čecha i Jaroslava Vrchlického, svou široce rozvitou rétorikou, jež působí mnohostí, důrazem, barvitQstí a nikoli výběrem, intensitou a pregnancí slovesných prostředků. ~ Janu Nerudovi se v Písních koslJlických zamlouval tento způsob jakožto sourodý výraz rozp.outaného nadšení a pathosu myšlenkového. Vrací se k němu pak ve většině Zpěvů pátečních (až na Ukolébavku vánoční a z části i V zemi kalichu), abyjim..y,Yj.!:1.Jlřil rozJ:l.Q.'=!t!!!!~. n(lcl~~!!L!!.n.~ tQ~ citJJ. Ale vyclatně.JlQ!J.iLyj tolio, co jsme poznali u slohu Balad a romancí: poIdllclY.J~cl()vých ob.r~!J!.pfí§lQy.QÝ<::h. a,jí~a.cllových, náznaki'tna,pro.stonÚQdní píseň,výrazů ze živé mluvy, posvěcené však tradicí - jak se to všecko hodí do díla,· které hlásí návrat k rodné půdě, k pravdě domova a plemene, k mystice národa a vlasti!

Když Zpěvy páteční vyšly v knize, uvítal je mladý tehdy, ale již uznaný kritik F. X. Šalda v Literárních Listech těmito jásavými slovy: "Vlastenecká, národnostní poesie - ale jakého obzoru, jaké hloubky, jak pádná, jadrná, slehlá - nejvzácnější, nejryzejší. Před takovou vždycky klobouk Golů a až k zemi dolů. Není nejmenší pochyby: Neruda je veliký básník a veliký duch, a ryze moderní a ryze náš při tom.

1~

[na začátek stránky]