Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 10

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ký proti romantik, přiblížil mesianismu velkých polských romantiků z hrdinské doby polského básnictví, Mickiewiczovu, Slowackého a Krasiňského, kteří povznášeli mysl národa, zhrouceného nezdarem politického povstání r. 1830. Věřili, že právě Polákům jest Prozřetelností přisouzeno vůdčí místo nejenom mezi Slovany, nýbrž v Evropě vůbec: z nich mají vyjíti hrdinové, kteří svůj meč posvětí službě Ducha, v ničem neopouštějíce půdu zjeveného náboženství .římsko-katolického. Tohoto zvláštního poslání si zasloužili Poláci svým dlouhým a těžkým utrpením, kterým je Bůh označil za národ vyvolený - Polska, která za ostatní země byla rozpiata na kříži, postaví se v jejich čelo, nesouc na prsou knihu a v ruce pla-, menný meč. U Neritdy ovšem není příznačných polských prvků katolických; budoucnost se mu jeví spíše v podobě demokratické humanity než ve formě hrdinství náboženského, ale také u něho má mesia-, nismus zřejmý rys mystický, který si mu~íme vyložiti duševním převratem, při voděným nemocí, stárnutím, ale zároveň i odvrácením od liberalistického názoru všeevropského k podvědomým dotud hodnotám plemenného přesvědčení, o něž se sdílel s mysliteli a básníky národního znovuzrození.

Mínil-li Neruda původně přejíti od chmurné nálady Velkého pátku k plesné naději velkonoční, můžeme ohlas toho shledáv:ati i v provedeném celku Zpěvů pátečních. Právě drLlhá polovice cyklu se odvradod bole!?tt1~Jré:l~i~1<ého .řešéní iiáioanfótá.Zl{y,n~ .#ěmž leŽí takřka Ještě- stín Bílé F!.9!.y,ke kladné, důvěryplné, arió~o'plimisfíčke.--sfrá.iice češství, jakoby po elegiích 'pobělohorských programně následovaly obrozenské hymny a chvalořeči. Obě ~obnějšLbásriě, Za srdcetrl .. ~.L.áska.,._.složené S'kQ(Q. SouČ~st1ě,.znamenaptuPf~c.~()fl: Jan Neruda odhaluje před čtenářém přImo, jak se jeho srdce, dlouho sevřené okovy kritických pochybností a rozumové nedůvěry, entusias 10

[na začátek stránky]