Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. 115

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAPITOLA TŘETf.

»DAGMAR.«

.A každému z nás aspoň jednou v žitf pfed okem duše světlý zjev se tfPVtl té [[ce nebeské, jež upfedena

je z nejčistšího kouzla milosti,

jímž tento život prozafuje žena,

i takého, jejž země nehostí,

než krásnější snad jiných světil kraje, jimž plamý odlesk ve snem lásky hraie" .

• Pod marianským obrazem.' 1896.

S vřelým zájmem a neúnavnou horlivostí vracela se vlastenecká romantika česká ve verši, výpravné próse i v dramatě k době národní dynastie Přemyslovců a vážila odtud náměty zaručeně dějinné i látky podezděné pouze lichým podáním kronikářským. Lásku k domácímu dávnověku doplňoval při tom oddaný podiv starým řádům slovan ..ským, které v nerušené čistotě shledávali dějepisci i básníci v Čechách až do věku třináctého; zápas národního uvědomění i původních mravti se západní vzdělaností i s němčivými snahami odrodilého panstva za času přemyslovských králů poutal zvláštní pozornost horlivých vlastenců, vyznávajících důrazně program jazykový; barvité kouzlo rytířského romantismu obestíralo svěžím svým leskem celý ten okruh látkový. I(romě »zlatého věku« obou Přemyslů, který býval líčen nejen jako první rozkvět české politiky mocenské, ale i jako požehnané období životní a umělecké kultury na naší půdě, vábily české spisovatele jmenovitě ony úseky domácího středověku, Zal nichž se národní dějiny střetly s dalekou cizokrajností, a kdy vzdálené země nevšedního přírodního zabarvení nebo národy odlišných plemen, krojti a mravů pohlížely s údivem na slávu českého jména: proto rádi opěvovali naši romantikové hrdinské činy svých předkti před branami Milána ve smavé krajině jižní a s císařskqu nádherou Rudovousovou po boku; proto, opírajíce se namnoze o básnické zprávy domněle staro 8* IIi

[na začátek stránky]