Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PŘEDMLUVA.

Sedmnácte studií a podobizen, zahrnutých do této knihy, vzniklo v sedmileti 190~1913, namnoze z podnětů příležitostných. Skládaje je z různých časopisů do jednotného svaZKU, nabývám přesvědčení, že je váže vnitřní, hlubší spojitost. jádrem knihy jest dvanácte charakteristik, jimiž jsem se pokusil úhrnně vystihnouti význam a ráz vůdčích postav našeho národního obrození neb tvůrčích nositelů moderní české tradice slovesné. Výběr osobností jest ovšem podmíněn jednak mými zálibawi a sympatiemi, jednak i podněty zevními; ale pozornému čtenáři neujde, jak doufám, že také ony významné individuality, jimž není věnováno po studisamostatné, osvětleny jsou, byť srovnáním neb protikladem. to plati o Dobrovském, j ungmannovi neb Kollárovi, o Čelakovském, Máchovi či Zeyerovi. jiným pojítKem dvanácti podobizen jest, tuším, způsob podání: synthetický postup mých výkladů, který pomíjí vše podružné a vyhýbá se badání monografickému, tíhne k tomu, aby co nejživěji vystoupila osobnost v plné svéráznosti a přece organicky vyrůstala ze své doby. Úvodem ~ těmto literárně dějepisným charakteristikám předesílám patero článKů obecnějšího obsahu, které nabádají čtenáře sledovati s pozornou a oddanou vnímavostí zjevy literární. Přeji si vroucně a výslovně, aby kniha má byla horlivě čtena jmenovitě studentstvem a aby vzněcovafa týž cit, jímž jest inspirována: vřelou a pyšnou lásku k naší literatuře národní.

V Praze v červnu 1913.

Ame Novák.

[na začátek stránky]