Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 145

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Mu20Vt A OSUDY.

145

gického úkolu, takto vytčeného, byly celé "Výpravy k já", v nichž někteří nacházeli snahu po novoidealistické renaissancí, jiní zas rozkošnický naturism ° jak rychle se zapomínají sebe zvučnější hesla! A když se nyní, po přestávce déle než desetileté, Otakar Theer vrací zase "Úzkostmi a nadějemi" k lyrice, uskutečňuje opětně to. co si byl za program vytyčil tenkráte ve významné hodině, osvícené náhlým bleskem intuitivního poznání.

jest v tom zvláštní rozkoš vyhledávati vniternou spojitost dvou básnických knih, odtržených od sebe nejen dlouhou řadou let, ale i řadou odchylek myšlenkových a uměleckých; je to opravdovým požitkem pro literárního psychologa, uvědomovati si, že byly-li Theeroyy "Výpravy k já" slibem, jsou jeho naplněním" Uzkosti a naděje", opravdový to lyrický čin mezi tolika lyrickými experimenty poslední doby. Kde tenk'ráte se básník hledal, tam se dnes nalézá; kde tehdy bloudil, tam se nyní orientuje; kde před lety uhadoval, tam teď jasně vidí a bezpečně ví: x a přece kontinuita jeho vnitřni bytosti neni ztracena. Dobrodružství smyslů, nervlI a myšlenek značí jednotný vývoj, byť hluboko ukrytý: "Úzkosti a naděje" nezrodily se z velkých životních náhod, nýbrž ze složitých a zákonných nutností.

První rys, jímž se před ostatní současnou poesií českou zmocní Theerova lyrika svého čtenáře, jest její prudká, soustředěná a výbojná ~ smyslovost. Otakar Theer jest od básnických svých počátků vášnivý a nenasytný sensualista, jenž celou bytost vrhá zvědavě, odvážně a bezohledně do varu a víru, do plesu a děsu složité a raffinované skutečnosti moderního světa, od něhož si žádá uchvácení, opojení, rozdrcení.· Touží být plavcem ve vichru a v bouři, jehož loďka jest hnána v"divé"vřavě-přes"bradla,"'přes tesy, přes víry. Prožívá v rozjetém a přeplněném

10

[na začátek stránky]