Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 144

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Lyrický čin.

Za jedné z těch zmatených a napiatých chvil,

,v nichž mládež, hnaná neznámými a tím neodolatelnějšími silami svého pobouřeného nitra, ocitá se před záludnou křižovatkou sterých vábivých cest, vykřikl na samém prahu své básnické dráhy mladý poeta významné jistoty a tuchy ve zpúsobě výmluvné apostrofy k staršímu druhu, v jehož verších nalezl překvapen obraz vlastní své duše. Bylo to před dvanácti roky, když spisovatelé nového pokolení hleděli k Otakaru Březinovi jako k sladkému a moudrému mistru onoho básnictví synthetického, které, opájejíc se plnou nádherou života a vesmíru, podává přece pouze jeho podstatu, zákonnost, essenci. Tehdy zaznamenal Otakar Theer na první stránky své veršové knihy "Výpravy k Já", kterou připsal básníku "Stavitelú chrámu", tato jasnovidná a hutná slova sebepoznání: "Cítím, že jsem byl tím hledajícím, tím marným jezdcem, jenž pádí za tajemstvím svého vlastního nitra. Nejistota, hledání, tajemství byly pro mne zároveň rozkoší i bolestí, zklamáním a nadějí." Řešením psycholo-

[na začátek stránky]