Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 31

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

CESTOU K MISTRU JANU HUSOVI

I. Jan K o II á roJ a n u H u s o v i.

OSVtCENSKÝM učencům našeho národního obrození zůstala česká reformace i ve vrcholných svých zjevech hnutím cizím, ba nepochopitelným. S větší nebo s menší znalostí a jen s prostředním zdarem vědeckým pokoušejí se děj episci od V oigta po Dobrovského a Pelda obhájiti husitství a bratrství proti zakořeněným předsudkům jesuitské protireformace, z nichž se sami vždy nedovedli vyzouti, a jestliže se jejich střízlivé a studené duše vzpruží k rozhodnějším slovům o Mistru Janu Husovi, jsou to projevy nábožensko-obranné tendence, která touŽÍ smýti s osobnosti Mistrovy staletou výtku proti církevní vzpoury a nebezpeČného kacířství. Snažíce se postihnouti mravní velikost Husovu, velebí jeho charakter a obdivují se jeho mučednictví, ale pod apologetickou tou horlivostí není nesnadno uvědomiti si spodní tón: naše doba potřebuje charakterů jiných a povznesla se nad středověkou formu husovského mučednictví. V době rozkvétajícího zájmu filologického neschází ovšem obdivovatelů Husovy reformy jazykové a literární, a byl to právě Josef Dobrovský, kdo ocenil Mistrův význam s tohoto hlediska. Ani Josef Jungmann nepronikl hloub, ba právě v jeho zmínkách o Husovi a o husitství hlásí se způsobem velmi rozhodným sta novisko přízna~ně osvícenské. 31

[na začátek stránky]