Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 15

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

GOETIIE

K dyž před sto lety dospěla do Skotska zpráva o Goethově smrti, napsal mladý hlasatel hrdinství, víry a Boha, anglický spisovatel Tomáš Carlyle úchvatný nekrolog, v němž Goetha jakožto osobnost básnickou i mravní staví tváří v tvář věčnosti: Goethem, který jest mu pro sílu ducha, pro hloubku vidění a pro odvahu spravedlnosti skutečným věštcem, se začíná nejen nové údobí poesie, nýbrž vnitřního života vůbec; velký nebožtík výmarský jest pro Carlyla doslova mezníkem nové doby.

Zda a v čem měl pravdu Goethův severský vyznavač, jenž zcela včdomě si přeložil podstatu svého milovaného mistra z oblasti umění a přírodovědy do sféry výhradně mravní? .Jak potvrdila jeho stejně odvážné jako velkolepé proroctví naše doba, když se po dlouhé periodě lhostejnosti, ano záští ke Goethovi váhavě a přece s tajenou důvěrou vrací do Výmaru? Co trvá neotřeseno a naopak schopno dalšího života a tvořivé podnětnosti z Goethova dějinného poslání, ztělesněného jeho básnickým dílem, i dnes, kdy se

15

[na začátek stránky]