Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 300

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

30-

spád řeči skutečného reka bez bázně a hany. Jeho povaha nakreslena byla u Senkowského rysy, jež nemohly nevábiti mladého byronovce českého. Antar, jak zpodobil jej ruský romantik, řadl se k záhadnému typu rozervaných . a zasmušilých synů individualistické doby, kteří se zklamali v lidstvu a proto jim trpce pohrdají; chtěli by člověčenstvu navždy uniknouti a v pyšném osamocenl stavl na odiv svou soběstačnost; pravá byronovská či lermontovovská krev kroužl v tepnách tohoto beduinského Timona. Jest myšleno ryze v duchu Lordově, že Antarovo misantropické pohrdání a jeho blaseovaná nuda majl býti léčeny slastmi a rozkošemi, mezi nimiž však naprosto chybl faustovsk Nejstar~1 dvě zminky o Antarovi čtou se mezi Ce<;,hovými prvotinami ve dvou zlomclch, které vydavatel Cechovy pozůstalosti, Ferdinand Strejček (SS. XXVII, str. 292 -301) splná záhlavlm "Bez názvu" v jednotu a klade do r. 1868. Jest to oslava básnlka snílka, jenž v "omrzenl světa bledém" uUká se do lesni samoty k rybnlku a odtud jest vyrušen zjevem krásné dívky cikánské provázené obludnou stařenou. Východ ni půvab odivoké tmavovlásky niti v Jarmilovi celou soustavu před-

[na začátek stránky]