Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 83

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

rytem. Jen svobody bylo pořád mm a míň; ale o svobodu mravný vepřik nestojí, kdyi takto Se má dobře. Někdy, kdyi hospodář unaven přišel k veěeru domů, pustili si ho z ehlívka na dvfl'r, aby viděli, může-li ještě chodit. Pak seděli h(j~ spodář a hospodyně na zápra2:í~ Fra1\tík stál ve-dle nich, a mJ1JViU me2!i sebou všeli~os lidskou svou řečí. Vepřik jim. nerozuměl, ulehl někde do příjemného bláta a díval se' oěkem na ně. Cítřl k nim příchylnost. Tak něco, jako že on jím a oni jemu "jsou sluncem a slunečnicí, přitahající se a sledující".

Avšak včera bylo zle. V korytě jen jeden ze čtyř živil - samá voda. Z poěátku ll1ostej •nost, pak nuda, konečně hlad. Vepřík nespokO"jeně mručel a FranUk naslouchal jeho ml'uěen'í II dvířek. Vepřík hlady nespal celou noc"'- Fl'antik skoro také ne, oěekáváním. RánO' se dbstávil zase muž oděný bílým rouchem, Jeden z těch, kteří z desatera k vůli mrzkému eMebu vyhodili celé přikHání: "Nezabiješ". MělJ " mkO'l1 pfanoucí nůž, s něhož kanuly trpké světelné' kál>" ky - "jeho pohled byl ~tra'Šný".

Nad~lf den, kdy vepi.ilé: žilYofem' svým· úlá prEí6~t! lidstvu. Kdy může přesvědčit se O' vell:é pnvdě slov Ruekkert<>výeh, že "smrt je na vše· chen způsob ddležitým okamžikem". Ortel je vys~n. H~s~dn je' k.Udný jako nejpi'fSnější SE)UGce. H~s~dyně troehu fme, jako- švéd$lé:á kril~á- Kristin8', která P'()d'epsála· sft!e kaidY dttel' smrti - aI~ s p)áěem. Fraňtík trne naopolo r«nkoší, l'lapooio stJ'achem. On cítí, že nastat deO" na 83

[na začátek stránky]