Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor básní - str. 11

[na přehled] [na text]

SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. 86, 2 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

1-

symbolistou, promítaje obrazy a podobenstvími netoliko individuelní stavy duševní, nýbrž i hromadné, společenské tuchy a touhy. V podstatě jiný jest symbolismus O. Březiny, rozepiavšího právě tehdy, po překonané lyrice nervní a melancholické, peruti k nejvyššímu letu: symbolismus Březinův, nejosobnější výraz svého tvůrce, nalézá obrazová a dojmová podobenství pro ideje, souborně seřazené v celou soustavu mystické koncepce světa.

Nezamlčím však, že, setkali-li se tito oba velcí básníci kdy na společných cestách, bylo to v době, značící pro jednoho .z nich přechod od "V y b o u ř e n Ý c h s m u t k ů" ke knize ,,] eš tě jed n o u s ev r á tím e" a pro druhého let od "S vít á n í n a z á p ad ě" k "V ě t r ľl m od pól ů". Vypluv z mračen sociálního pessimismu, sdílel se Son s Březinou o nadějnou víru v příští nového společenského řádu, o vábný sen zbratření všech rukou a srdcí v říši mravní svobody, ač zůstal cizím pantheistickým předpokladľlm Březinovým. Pro tento prorocký přelud, tuto chiliastickou důvěru vytváří si Sova v knize ,,] e š t ě jed n o u s e v r á t ím e" výmluvný symbolický obraz "Ú d o I í n o y é h o krá I () v s tví", jemuž tu posvěctije celý 1>,1,111 l'lIihy. vývcjově nejzralejší a jejž y několika ohměn;lch sleduje ještě v

[na začátek stránky]