Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 48

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

událostí válečných v osuduKomenského,rozjímání,. O sirobě" jako věrná, teskná, ale přece stále statečná zpověď rozvráceného jeho soukromí. A. však doposud nedostalo se obecné obliby a zaslouženého ocenění jinému současnému dílu Komenského z této ldoby. Knize "Truchlivý, to jest smutné a tesklivé člověka křestanského nad žalostnými vlasti a církrve bídami naříkání", počaté r. 1623. Teprve nedávno podařilo seprúkazně vysvětliti Komenského vlastní poznámku o čtyřdílném založení a o postupném vzniku spisu a dovoditi zároveň, kterak těžce zkoušený muž do rámce traktátu pojatého v mladosti i později, v závažných chvílích životních, vpravoval výkřiky, stesky a výčitky srdce zraněného - tak si oblibU sámsubjektivní své dílko brandýské, související s nejtemnějšími hodinamijeho osudu.

Proslulý list Komenského P. van den Bergovi-Montanoví z r. 1661, v němž stařec podal zevrubný počet ze své slovesné činnosti, 'líčí s úchvatnou názorností dramatickou koncepci "Truchlivého". O půlnoci zmítaje se beze sna a klesaje na mysli ve zmatku nevýslovných úzkostí a pokušení, jimiž křesťana, bratra, Čecha zahrnovala divoká doba válečná, posilnivse vášnivou modlitbou, hledá Komenský útěchy ve čtení bible a jmenovitě prorockých knih Starého zákona. Nad kapitolami Isaiášovými kmitne mu hlavou i srdcem blesk inspirace tvůrčí, a vnitřní spory reptajícího křesťana tuhnou po humanistickém způsobě v dialogickou formu; v níž Truchlivý vzrušeně a v stálém stupňování pře se s Rozumem, Věrou a Kristem, až posléze ve slovech Spasitelových nachází jeho rozbouřená mysl úlevy i útěchy a sklání se v pokoře tam, kde zprvu se vzdorným čelem a s prsty v křeči zkroucenými vzpírala se nebesům. i Při veškeré biblické kultuře náleží tento první díl" Truchlivého" z r.1623kpísemnictví humanistickému, ani když při tom nepřihlížíme k jeho částečné závislosti

48

[na začátek stránky]