Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 35

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

k otcům (Mal. 4, 5.), mající na všecko jistý příklad zdravých řečí (2. Tim. 1, 13.). Synové milí, navraťte sami nejprv srdce své k otcům; a poněvadž vydaný (a pro nedostatek již exemplářů znovu letos opět k druku podaný) Řád Jednoty máte, tam najdete (pobere-li nás staré všecky a vás dochová-li Pán), jak na staré grunty chrám a čisté Boží pocty v pěm zakládati (1.Ezdr.3, 3.) a lidu Božímu spasitedlně přisluhovati. Dejž Bůh, abyšte byli zlatí podstavkové v stánku jeho a mramorovísloupové v chrámě jeho (Pís. 5, 15.), a sůl země své a světlo světa svého (Mat. 5, 13. 14.), jak komu odměřeno bude (2. Kor.1.0, v. 15.). K čemuž abyšte se nastrojili a pomocí Ducha Božího praví Timoteové (upřímí v díle Páně, Fil. 2, 19.-22.) byli, poroučím vám jménem Božím a církve, svým pak prosím, abyšte obě k Timoteovi epištoly za nejpřednější instrukci svou (v počátečném k dílu Páně se strojení i potom jeho konání) měli. Odtud zajisté nabudete-li ducha Pavlova a Timoteova, i sami sebe spasíte i ty, kteříž vás poslouchati budou (1. Tim. 4. 16.).

70. Jestliže by pak vůle Boží jinák byla, a my v bídách těchto všickni z Jednoty zcházíme a zejdeme, k tomu vám aspoň, ostatkům, tímto žehnáním mým příčiny podávám, abyšte jeden za druhým (podle vůle Boží) umírajíce, se mnou volali: Na nás nechť se staví ten Všemohoucího hněv, kterýž na národ náš spravedlivě uveden jest(3.Mach. 7,38.). Duch pak milosti nechť se na to místo tím štědřeji na jiné národy a jednoty rozleje 1 Amen.

71.Mějtež se dobře, přátelé milí, apo mně se již nejinak, než jako byšte mne do hrobu položili, ohledejte. Neb ač dychání mé ještě jest při·mně dnes, zítra však bude-li, nevím. A byť i nětco dnů přidal Pán, nechť je mám k odpočinutí a na:

35

[na začátek stránky]