Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 32

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vůli všecko stvoření poddáno býti má, a tak i my~ buď že jí rozumíme neb nerozumíme. Nebo On, co činiti má, rady mé ani tvé nepotřebuje; a ty také neříkáš v modlitbě: Buď vůle má, ale: Buď vůle tvá, Otče, jenž jsi na nebesích. A zdažť není řečeno: Uvrz na Hospodina břímě své, On všecko spraví 1 (Žal. 37, v. 5.). Uvrziž tedy a mlč, a co On za břeménko na tebe zase vloží, nes tiše.

61. Sedmá rada Boží, co činiti v časy tak zlé, vynešenajest skrze anjela k Ezdrášovi těmi slovy: Nyní již, Ezdráši, zřeď dům svůj a potresci lidu svého a potěš ponížených, a odřekni se jíž porušení a pusť mimo sebe přemyšlování lidská a odlož na stranu myšlení obtěžujících, a pospěš přestěhovati se z toho světa etc. (4. Ezdr. 14, 13.).

62. Kteráž slova já také, váš Ezdráš (kterýž sem vám, lidu svého ostatkům, věrně sloužiti se snaioval), k sobě slyše, aj, zříditi také dům svůj a potrestatrlidu svého a potěšiti ponížených a odříci se jíž porušení etc. umínil sem, proto že mne k tomu věk můj a umdlévání v pracech a nastupujícíjiž na mne nemoci i jiná znamení, že stánku mého složení blízké jest, vedou.

63.Žehnám se tedy s vámi všechněmi z národu svého a církve své jako Jákob s syny svými, kteréž do Egypta uveda, zase jich Vyvésti neměl (Gen. 49.). A jako Mojžíš s lidem svým. kterýž z Egypta (Boží mocí) vyvésti mohl, do zaslíbené však vlaSti uvésti (pro svůj hřích) nemohl (5. kn. Mojž. 33.). A jako Pavel s milými Efezskými, v Milétu se žehnaje; jichž tváře viděti více neměl (Skut. 20.). V tom nešťastnější jsa, že vám po sobě nenecháváni žádného v slávě Jozefa, který! by vám milost činil, a Jozue, kterýž by vás vedl, a Timotea neb Tita, kterýž by

32

[na začátek stránky]