Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 29

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Sl. Ale zase byla-li by Pána života i smrti vůle jinak (že by totiž, stálostí naší a mučedlnictvím oslaven býti chtěje, tonouti nás, až bychme utonuli, a hořeti, až bychme shořeli, a podvraceti se, až bychom podvráceni byli, [nechati] chtěl), tu již resignací, t. odvolení aneb vlastní vůle odložení a na všecku samou celou vůli Boží se oddání potřebí. Příkladem Davida, kterýž utíkaje řekl: Nalezl-li sem milost před očima Hospodinovýma, přivede mne zase; pa kli dí: nelíbíš mi se, aj, teď sem, nech mi učiní, což se líbí jemu (2 Samo 15, v. 25.). A. samého Božího Syna, kterýž na tvář padaje volal: Možné-li, Otče, nechať odejde kalich tento ode mne 1 a však ne jakž já chci, ale jak ty chceš (Mat. 26, v. 39.).

52. To jest poslední má, nejlepší a vám všechněm, přátelé Boží, nejužitečnější rada: pustiti se na ruce Boží, u něhož jakáž velebnost, takovéž i milosrdenství jest (Sir. 2, 21.). Sic co platno kroutiti se? Nevykroutíme se jistotně, jako až posavád. Boží vůle díti se musí, ne naše; již tedy proč se ne poddávati dobrovolně raději, nežli bezděky? Malus miles est, qui imperatorem gemenssequitur,dí latinský mudřec. (Zlý prý jestvoják, který za vůdcím svým s pláčem jde.)

53. Nebuďme, nejmilejší, 6 nebuďme ukrutnější duši své než tělu svému; a kdyžť lékaři zkušenému zdraví své svěřujeme a i tehdáž, když hořké traňky dává, důvěrně z ruky jeho přijímáme, přijímejmež ovšem z ruky nebeského lékaře 1 Vědouce, že se nám nic zlého státi (ani vlas jeden z hlavy vzat býti) nemůž mimo vůli jeho; cokoli tedy dopustí, že toliko z moudré rady a úsudku jeho dopuštěno bude, vězme.

54. A. poněvadž slyšíme, že Pán neléčí, kromě raněných,- a neobživuje, kromě zabitých, z pekla nevyvodí, kromě do pekla

29

[na začátek stránky]