Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 13

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

13

nemísila nižádná rozumová reflexe, nenf porušována bezprostřední a naléhavá důvěrnost náladové malby a písně nikde mnohoslovnou rhetorikou, nikde planým verbalismem hýřícím obrazy, metaforami a epithety. Jan Neruda vytváří v "Prostých motivech" přímo klassický příklad intimní lyriky přírodní se symbolickým obsahem citovým a dovršuje tak to, co počal již v "Knihách veršů", slučuje nerozlučně svěží podání krajiny s intensivním vysti~ením vnitřního života. Neřekli jsme nadarmo, že činí to způsobem klassickým. Nazýváme-li klassickým umělcem básníka, jenž zjevy hluboce lidské a obecně platné dovede vyjádřiti prostředky nejprostšími, není jím nikdo spíše než Neruda v "Prostých motivech". Vybíráť si z přírody, ať maluje rovinnou krajinku či končinu pod~ horskou, právě takové scenede a výjevy, které ve věčném koloběhu časů se vracejí a vždy stejně mocně se dotýkají srdce člověka a při tom piíece nám stále připomínají, že jsou prožity a pojaty v našem českém domově. Zároveň však jsou obrazem vnitřních dějů, jež prožívá ve významných obdobích svého bytí ne pouze jednotlivec, nýbrž každý člověk hlubšího obsahu citového a bohatší schopnosti dojmové: odtud silné dojetí, jímž "Prosté motivy" zmocňují s'e duše čtenářů. A MtV toho všeho dosahuje Neruda způsobem až neuvěřitelně jednoduchým. Jeho písně blíží se prostou úsečností téměř popěvkům lidovým; jeho pointy mají zvuk a plnost národních pořekadel; jeho obrazy jsou průzračné a okouzlující jako slunce zrcadlící se v lesní tůni. Neruda jest nejednou Úmyslně prosaický, jen aby označil věc názorně a živě; volí slovo šedé, každodenní, zdánlivě otřelé, chtěje se vyhnouti prázdné pompě; utíká se k výrazu na pohled triviálnímu, ví-li, že tím zvýší účinnou bezprostřednost.

Po všech těchto stránkách budou Nerudovy

[na začátek stránky]