Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 8

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

stát, a netrvalo to dlouho, a odvážili se čeliti také kulturnímu universalismu církevní latiny, dožadujíce se práva na vzdělanost ve vlastním jazyku. V době nejskVělejšího rozkvětu náboženské kultury gotické projevilo monumentální vlastenectví velikého státníka Karla I J( při založení pražské university vznešený úmysl, aby Cechové požívali z darů ducha a moudrosti doma a u vlastního stolu, arcitprostřeného ještě obecnou vzdělaností latiTj;skou. Brzy potom však proslovil jihočeslcý zeman Tomáš ze S títného v pozoruhodné a zanícené obraně českého bohosloví další, důsledný požadavek, aby se národ vlastní mateřštinou dorozumíval s Bohem i mezi sebou o nejvyšších otázkách poznání a s pasení.; není bez významu, že tento hlas národně kulturního uvědomění doléhá z venkovského obvodu, kde klíčí a roste nadějné sémě. I dochází takto již ve století XI V, tak skvělém státnicky i kulturně, slovesného výrazu češství velmi rozvité, uvědomělé zevně a zároveň plné vnitřního obsahu.

Uvědomění toto došlo mocné posily náboženslcým hnutím husitské dOby,jehož iniciátor prodchljiž svou akademickou činnost na vysokém učení rozhodnou a často i útočnou politikou národnostní. Svérázné a jímavé spojení těchto obou živlů shledáv~me v listech M. Jana Husa, jmenovitě těch, které posílal do Cech z vězení kostnického;jeho červnový dopis na rozloučenou zahajuje právem řadu »poselství důvěry a jistoty«, k nimž se česlcý národ s pohnutím a s vděčností vracívá. Tragické pozadí žaláře, odkud se již již otvírá pohled na popraviště i na blízlcý soud boží, dodalo Husovu sebezpytnému přemýšlení posvátné přísnosti a jeho úpěnlivému projevu naléhavého důrazu: před očima celého národa, v který se rozrostlo mistrovo posluchačstvo pražské, zpytuje kazatel betlémslcý, na němž leží tíha

8

[na začátek stránky]