Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 16

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kulturního, nezůstalo cizím nic z toho, co jakkoliv pohnulo srdcem národa. Celý osud lidslcý měl tento velebný stařec již za sebou, když psal svou »Politickou závěť«, tak štědrou dary hmotnými i mravními: slávu, ponížení a skvělou rehabilitaci, vděčnost za moudrý věhlas a jízlivé nepřátelství za omy/y,pří"chylnost náležející otcovské autoritě i dočasné odcizení celého národa, blahObyt i chudObU, radosti i ztráty v rodině. Nyní, na pokraji svých dnů, mluvě jako stařičlcý vůdce a otec se svým národem, nepřipomínal nic ve zlém a ani svým odpůrcům ani svým odpadlým ctitelům pranic nevyčítal, nýbrž přehlížeje mírným a klidným pohledem dráhu i smysl svého života, uštědřoval z moudrosti,jíž dospěl zkušenostmi tak mnohonáSObnými,· dotýkal se hlavních povahových rysů svých krajanů a varoval je před chybami i hříchy nejběžnějšími./fITakto se odkaz politikův proměnil ve velké poselství mravní, kterě soutěží vítězně se slovy na rozloučenou MJana Husi aJana Amose Komenského. A přece tato homilie stařičkého Mojžíše, stoupajícího v rozjímání na horu Nebo, má dalelcý dosah politiclcý, stavějíc politiclcý život pod zorný úhel mravnosti, posvěcené názorem křesťanslcým a doprovázené karakterností antickou.

Právě na rozhraní dvou věků byla stilisována Riegrova slova na rozloučenou, která národ četl teprve po jeho smrti. Století, které nyní následovalo, bylo však hned v druhém svém deceniu během dějin donuceno, aby se vracelo nejen k odkazu Riegrovu a Palackého, ale také ke kšafiu Balbínovu a Komenského, k Husovým listům a vůbec ke všem poselstvím, v nichž česlcý ducha nejjistěji v ObdObích zkoušek - může nalézati posilu a napfímení, povzbudivý hlas svého genia i oslavené svědomí svých dějin, mravní imperativ a osvObozující naději do lepší budouc 16

[na začátek stránky]