Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 13

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

zpěvných národovců~' láskyplná chvála jazyka, v němž se nyní spatfuje samo srdce národnosti, zaznívá doprovodem ve všech těch apoteosách romantického češství buditelského, z nichž Tylova toužná a oddaná píseň o domově přijata jest obecným souhlasem za hymnu národní.

Ačkoliv před přev[atným rokem z848 nedopustilo absolutistické Rakousko v Cechách národně politického života, nechybělo v buditelských projevech plodných politických myšlenek, jež se arciť skrývaly v opatrných nápovědech a v mnohoznačných narážkách. O dvou možnostech politické ochrany a záchovy národa, které byly skryty již ve starostlivé úvaze Balbínově, bXlo přemýšleno nejčastěji: o spravedlivém Rakousku, jež by Cechům a Slovanům vůbec zaručilo bezpečný národní rozvoj, a o světovládné moci Slovanstva na východě, která by mohla poskytnouti západoslovanským bratřím záštity, když by se jí nemohli nadíti od Rakouska~· za to myšlenka,jak obnoviti starý samostatný stát koruny svatováclavské, byla příliš smělá, aby byla vyslovena a uvědoměle formulována v době předbřeznové.

František Palacký dal politickým snahám svého národa nejen mohutnou a pevnou podezdívku historickou, ale i veřejný výraz na foru státně občanského života~' propůjčil svému politickému působení celou mravní autoritu uznaného patriarchy české národní vzdělanosti~· spojoval politiCký rozhled s filosofickou vážností a náboženským zanícením. Vtom se podobal namnoze J A. Komenskému, na jehož tradici navazoval ještě mnohem uvědoměleji než jeho protes!antští souvěrci a přátelé slovenští,Jan Kollár a Pavel Josef Safařík, z jejichž per a úst máme také zachováno nejedno poselství o české a slovanské národnosti v duchu božnosti a humanity křestanské.Jako Komen 13

[na začátek stránky]