Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 11

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nenamlouvá planých útěch.,· ale přece jeho poselství naplněno jest důvěrou a jistotou. Pevná křesťan;Jká víra v božskou Prozřetelnost zároveň s citovou potřebou Cecha-vlastence ukládají Komenskému, aby věřil a doufal, že po zkouškách jeho národ a v něm i duchovní dědictví Jednoty dojdou konečného vysvobození a povýšení - uprostřed zanícené modlitby k Hospodinu přísnému, ale spravedlivému zjevuje se náhle mysliteli, v němž dřímal básník, významný obraz ratolesti rostoucí jakožto podobenství národní budoucnosti.,· tragický kšajj se mění v proroctví.

V době zcela blízké ozývá se ze srdce Cech hlas podobně bolestné důtklivosti a podobně osudového zabarvení.,' pocházeje pak od muže, který stál v táboře Komenskému protilehlém, ano, nepřátelském,jest výmluvným svědectvím, jak upřímní národovci čeští XVII. věku bez rozdílu náboženství a přesvědčení musili se strachovati o budoucnost vlasti,procházející právě nebývalým úpadkem. Z latinsky psané »Obrany jazyka slovanského, zvláště českého« od šlechetného jesuity Bohuslava Balbína mluví k nám především učený a nadšený historik,jemuž studium národní minulosti otevřelo zraky pro politickou stránku nejenom dějin, ale i přítomnosti a jenž prohlédá pronikavě i k složení nové společnosti české.,' odtud jeho odvážné poznámky o poměru dynastie a národa v českém království, o odrodilství a cizomilství mezi šlechtou a úřady, o zneucťování mateřštiny, rozmrhávání oteckého dědictví, utiskování lidu ... jsme tu politické skutečnosti mnohem blíže než u humanistického učence Komenského, nad nějž Balbín předčí také posilujícím rozhledem po slovanském světě. Oba mužové, povoláním kněží a kazatelé,jsou unášeni důvěrami a jistotami transcendentními,jež jim pomáhají snášeti křivdy a hrůzy časnosti a očekávati jejich

I I

[na začátek stránky]