Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 69

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

IV. PRVNÍ TIŠTENÉ KNIHY.

polotemné kathedrály v Mohuči valil se nedlouho před polednem ....,I"'P:~ ~~'--+JIoW""'U listopado vé neděle roku 1460 nepřehledný zástup věřících a naplňoval hlučně nádvoří, uličky a r "~T'T~"T'1~~~;A.I~ náměstíčka,. jež kupily se

kolem ohromného věžatého románského chrá __ •••. •••••••.•••••• mu. Bylo po slavnostní

mši na památku patrona chrámu svatého biskupa. Martina; zvuk zvonu dozníval; oblaky vonného kadidla kroužily u všech východu; sta voskových svíček na zlatých a stříbrných svícnech na oltářích zhasínala ; chrámová loď se vyprazdňovala a plnila chmurnou temnotou.

Opouštějíce kathedrálu, věřící odkládali nábožné myšlenky a hovořili živě o zajímavých událostech o novinkách. Nejčastěji ozývalo se v řeči jméno vznešeného arcibiskupa, hraběte Diethera z Isenburgu, jenž tentokráte ani se neúčastnil slavnostních bohoslužeb. Mocný ten duchovní vladař dbal více o veřejný život než o duchovní úřad a zapletl se do válek s papežem i s cisařem; vy 69

[na začátek stránky]