Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

hrdinami a uctíváni ve vzpominkách, V pověstech, ve zpěvech. I tyto zpěvy, osvěžujici vladaře, válečniky, občany po starostech státnich a vojen. ských, mají mnoho souměrného a ušlechtilého ve své podstatě. Spojuje se v nich hudba i básnictví, zápasíci člověk i kvetou ci příroda, postavy boM i osoby lidské, hra i moudrost, národni uvědo· měni kmene i cítění všelidské.

Onim podivuhodným národem, jenž se takto 700 let před Kristem vynořuje před našimi zraky, isou Řekové, zakladatelé vzdělanosti evropské, jejichž duševní krása a ušlechtilost posud jest vzorem novověkým národi'tm. Básnik hrdinské pisně, s kterou náš obrázek blíže seznamuje, jest praotec všeho básnictví Homeros, jehož dílo nikdy nesestárne, jako nestárne zpěv skřivanOv, hukot jar.

ního potoka, šumění lesa. .

Vzdělaný a mocný národ, do jehož středu nás uvádí druhý obrázek, "Básník Aeneidy", poldádá se sám za bratra, žáka a dědice starých RekO; jsou to Řimané z prvni doby císařské nedlouho před zrozením Kristovým. Silou udatných i tvrdýcJ paží i přesného a chladného rozumu ovládli Rímané, potomci nepatrných kmemi italských, celý tehdy známý svět. Krvavé a ukrutné války, s nepřáteli i mezi spoluobčany předcházely, než Římané opanovali všecku souši i všecko pomoří, než pokořili na sta národ O, než proměnili svoje město v pyšné sídlo císařské. Latina, řeč libozvučná pro ucho a přesná pro myšlenku, stala se jazykem světovým. Zákony římské, založené na přesném myšlení i na staleté zkušenosti, ovládly

14

[na začátek stránky]