Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 12

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nejen význačné spisovatele, dávno mrtvé, nýbrž oživuje i celé národy a celé doby v jejich nejušlechtilejších snahách. Zároveň však slouží literární dějepis výborně také přítomnosti tím, že učí rozuměti jí lépe a že budí pravou lásku k jejím nejkrásnějším výtvorům, jakými jsou právě díla básníkO a spisy učenců, shrnované stručně cizím jménem literatura.

S vědou, o níž jsme zde mluvili, s literárním dějepisem, seznamuje se mládež pravidelně teprve na vyšších školách, když byla předem poznala základy všeobecného dějepisu, když se naučila několika cízím af živým af mrtvým řečem, když pochopila alespoň základy vzdělanosti některých předních národů, buď v přítomnosti neb v minulosti vynikajících. Postup celé té vědy jest nesnadný, a teprve dospělejší mysl mOže s prospěchem porozuměti jejímu vnitřnímu ústrojí. Avšak některé výsledky literárního dějepisu upoutají a zároveň poučí i mladičké čtenáře. Také oni touží zvěděti, kterak lidstvo žilo, myslilo, cítilo v dáv~ ných dobách a budou proto povděčni, jestliže literární dějepisec jim to vyloží na 7;ákladě některých vynikajících děl minulosti a jestliže jim při tom poví, jak vypadaly knihy a spisovatelé v oněch důležitých obdobích lidské vzdělanosti.

Této ušlechtilé touze mladých čtenářů chce vyhověti naše knížka, která předvádí pět obrázků z dějin knihy. Každý obrázek uvede mladého čtenáře do dilležitého a slavného období lidské vzdělanosti v Evropě a zároveň seznámí jej s některým vynikajícím národem, s nějakým výborným spiso 1,2

[na začátek stránky]