Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O Janu Nerudovi - str. 46

[na přehled] [na text]

O Janu Nerudovi : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 45. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1933. 136 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ame Novák:

JAN NERUDA - LIDUMIL.

Společenský svůj postoj, daný osobními prožitky, vyjádřil Jan Neruda, básník sociálních balad a spolehliv}' no{inářský zpravodaj o proletářské bídě pražské, dvěma významnými literárními projevy, které přímo kypí bolestll}'mi zkušenostmi jeho mladosti: svéživotopisnou arabeskou »Byl darebákem!« a lyrickou zpovědí »Vším jsem byl rád!« v d~'uhém vydání »Knih verš-,]". Podle vzniku leŽÍ mezi nimi alespoň deset let, ale psychologický rozdíl mezi obojím vyznáním mladého spisovatele se zdá jdtě hlubším a ukazuje k dlouhé dráze, kterou urazil muž rychle zrající.

Proled-řský synek František Horáček, jehož dětské osudy se v celku kryjí s chlapeckými zážitky Nerudovými, aby pak pokračovaly v romanticky ironickém příběhu sebemučivé lásky a sebeničivé obětavosti, pojat jest ještě sentimentálně i se sv}'m osudným rozporem zavrženého chuďasa a vládnoucí měšťanské třídy; nevzpíná se a neprotestuje proti danému rozvrstvení společnosti. Jiným t6nem mluví po letech básník o svých vztazích sociálních, když se otevřeně a zárovci'1 hrdě ujímá slova v prvé osobě, nešctře ani sebe, ani jiných. Hned ve vstupu prohlašuje, že nechce láti svému osudu, který ubližuje mu, jej zároveň vychovával a sotva ho pohladil, hned jej šlehl bičem, ale také nemíní prominouti pranic těm, kdo ho pokořovali. Vzpcmínka na »horičkovská« l~ta dítěte proletářského zní podobně jako v starší arabesce: »Mne osud do kolébky tvrdé dal, - pak na kazajku záplatu mi přišil, - pláč trpk}, novÝm jenom pláčem tišil - a jenom zkrátka mne vždy zpořádal.« Avšak statečnÝ muž, pro nějž láska k osudu nebyla nikdy souznačná s trpkostí,

46

[na začátek stránky]