Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. 102

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

k modlitbě, ,a ústa plionášejí srvůj jiHní zpěv: "Bůh - rvznět a l?roud 'a svit - mne vdle'chne, s povrchu až země budu smyt! O štěstí! V jeho žilách kla,pkou kne být - a ,srdcem slunečným hřmět v nová, věčně nová jitra!"

P,i'fmým pokračováním t:oholDo záJvěru "Úzkostí a nadějí" jest pak k,niha Thee'ro,vy holestné a chrabré mužnosti "Všemu na v'zdory", zf10zená tlak cele z ilnspira,ce nábožen'ské, že dojis,t,a bude vedle pla\stiky BHkovy, mmánové filosofie Šaldovy, hudby VycpáIkovy jmen'ována, alž z,a'Stiav:í se budoucnost nad umě,leckým i díly, jimiž ve chvílích přerodu Evropy český duch mluvil se Isvým Bohem. Nerozuměl by dramatické pov'aize Theer'ova lyrilsmu ten" kdo by se domníval, že básník drží biQIž,ství jednou dosažené bez zk'olUšek a pochybností. Naopa'k, lidsky přesvě'dčující pravd.Í'v'Ost díla 'S'P'oičívá v InelpOlslednířadě v tom, že s krutostí sebe,obž'aloby zlpovídá se poeta i z pokušení, která k němu přistUlpují, lák'8Mce jej v staré temnoty agnosticismu a hmlotného prokletí; beznadějná mluva smrti v rodinovské visi "Sladko je Žíti!", vysílená mdl'oba plynoucí z hrúzy živ,ota zmařeného v mučivém diptychu "Dvia hla!sy" určují nejzalz,ší mez, ikam zašlo životní pokušení TheerovlQ v tlomto obdohL Bůh nemůže mysliteli zvichřené a tragické povahy Theerovy býti klidně v!elehnou samozřejmostí bo,ssuet'Ovskou; nebel nemysliti na Pascala, modlí·li se český básník (týž, který vyzm'al: "Já denně se kvnit'ř!ní sVlohodě vzbouzel - denně byl nucen 'O ni se rvát ° dClIllIlě ji mozkem, krví a věrou - horkou, svou živelnou byto1stí celou - vykuiP'cvat") takto k Sivému Bchu: "Ktmak najdu, nenalézaje? - Zda jsem tě již nenalezl, Otče můj, - an tě hle..li' ?"

UiélJm.

Vlast,ním dramatem TheeroVla zápalsl1 o biožství -omezíme-li Sle 'jen na lyriku a nemluvíme-li také o dmma'tě "Faěthontu", kde zápals o hOlžství prOlvázen jest 'ještě druhým h'la,vn,ím motivem, titánským úsilím prosaditi proti ,olympskému det,elrmÍ'nismu záikon svobodné vůlečl'ověkovy -ZltstáJvá biblický triptych "Golgota". ,s Macha'r'ovou stejnojmenIlJou ,skladbou, ponořující, s monumentlalitou dojista jedinečDlolU v bálsnLckém díle svého tvůrce, děj na kříži do nejčel1něj.ších mnuče1n dějinného pesimismu, má Theerova trojdílná tragedie md1afysická málo ISpOlečného; nejdief v ní o z,ah)Jžení hiSltorického k~řesťanlSltví 'ao jeho ohmurné výhledy. které obět zaMada~telovu jemu samému odhalí jako marné sebedklamální, nýhrž o vě,čně se 'opak:ujkí drama lidského ducha, jenž pouz,e tehdy uchová v Sio!bě sYIlJov'ství boží, těžce získané mraJvní kálZlní, ne'zapochyhuje-li ,o něm ani na vte 102

[na začátek stránky]