Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 28

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Životopisné knihy a jejich kouzlo.

Zásadní spor vešKerého hlubšího dějezpytu, zda velké dějinné události jsou v podstatě výtvorem mohutných jednotlivců či naopak výsledkem činnosti hromadných vrstev, společenských třld, národních skuJ:in, kmenových celKů, zůstává stále a zůstane snad vždy nerozřešen. I dále budou seskupovati jedni z děje . pisců kolem hrdinské a tvůrčí osobnosti celé barvité a rušné vlnění doby, složité a pestré duševní chvění zástupů, výbojné a prudké víření hospodářských a společenských zájmů, kdežto druzí dají uprostřed mocného a hybného davu, určujícího nejen převraty hmotné a sociální, nýbrž i politické události, zcela zmizeti vúdčím duchům, podřizujíce je úplně proudu času, vykládajíce je naprosto jako pouhé mluvčí a tlumočníky hromadně žijíc!ch myšlenek a tužeb.

Ale, nechť dějepisec vidí ve vynikajících osobnostech již sám smysl a vlastní nerv dějin, nechť pokládá je jen za pouhé ukazovatele a viditelné znaky dění společenského, vždy bude jej lákati složitý a zajímavý úkol, aby postupně a příčinně vyložil, kterak takový nadprůměrný jednotlivec se vyvíjí, kterak roste z půdy své doby, své země, svého kmene, kterak vyhraňuje se v opravdovou individualitu, kterak naslouchá duchovním sluchem touze a myšlení svého věku, a jak odpovídá k tomu činy a tvůrčími podněty. Umě níž i vo top i s né m u náleží bez odporu v dějepisectví přední místo, a u národu, kde vládne dokonalá a vzorná shoda mezi všemi kulturními činiteli, nalézá toto mužné a hutné umění své oddané

[na začátek stránky]