Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. 34

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

obecně evropského, ať slovanského neb českého. Neběželo pouze o realistickou aktualisaci zveršované povídky romantické, ani o demokratické zobčanštěll~ individualismu, vystupňovaného až v titanismus, nýbrž zároveň o nahrazení máchovské metafysické a vesměrné inspirace problematikou sociálně morální a národně politickou; v tom se Svat. Čech oddálil od Máchy ovšem o mnoho více než Vrchlický, nemlnvíc an'i o neuvědomělém Máchovu dědici mezi Lumírovci, Juliu Zeyerovi.

Na počátku své básnické dráhy kroužil také Sv.

Čech vášnivě kolem máchovských problémll: nejúchvatnější hrdina jeho »Adamitů«, jediný silný duch mezi tolika rozkošnickými a panovačnými slabochy velkých slov, Henoch, se ve své vzdorné samotě trýzní otázkou po tom, »co se nic nazývá«; ve svém hrdém agnosticismu jest to skeptik - nihilista metafysický, nadaný oním smělým zorcm a rozletem vesměrným, který »Adamity« spojuje jak s Nerudovými »Písněmi kosmickými«, tak s Vrchlického »Duchem a světem«. Není bez významu, že Sv. Čech vybavil tohoto Henocha jako starce zoceleného životem; jenom proto ho v blízkosti marných otázek, na něž není odpovědi, nejímá máchovské zoufalství, vzpírající se v divoké křeči hlubší a temně.jší noci, která mu nastává.

Ocitají-li se těmto záhadám věčnosti a nicoty tváří v tvář u Sv. Čecha mužové, kteří .ještě stojí uprostřed života, zmocňuje se jich zoufalství zcela dramatické, hrozící až sebevraždou. Jsou pro to dva autobiografické dokumenty, zpravidla přehlížené, oba z doby přibližně stejné: zápis hrdiny »Zpěvníku Jana Buriana« před pokusem o sebevraždu a chmurná zpověď z »Nových písní«, nadepsaná příznačně» V temné chvíli«. V této hřbitovní a noční dumě, kde chce básník za pozdní za 34

[na začátek stránky]