Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. 33

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Bylo by. ,:š~k příliš smělé, ba nespr~vné, kdy?ychom tvrdIli, ze se Sv. Čech stal, kdyz po mladIstvých pokusech nalezl svůj vlastní tón, uchvátivší tak mocně srdce vrstevníkii, pokračovatelem básnické tradice máchovské; nebyl jím ani on ani nikdo mezi jeho druhy ze skupiny »Ruchu«, kdežto u nejednoho z příslušníků družiny »Lumíra« se potkáváme s obměněným, ale přece rozeznatelným dědictvím MáchovÝm. Již sám básnický nástroj Čechův se lišil velmi' podstatně od výrazových prostředků Máchových, ač oba mistry slova spojovala na př. záliba v jambických verších. Ale Sv. Čcch marnotratným hromaděním synonym, stálými opisy, nakupeninami metafor a metonymií zbavil básnický sloh názorné a sugestivní výraznosti máchovské a zároveň prudkou, ba vášnivou melodii Máchovu nahradil stejně jako Vrchlický vláčnou i jednotvárnou splývavostí; básníka energicky tvořivého zaslupoval u něho, na rozdíl od Máchy, často efektně pracující řečník, užívající zhusta slova pastosního a pestrosti únavné.

Básník »Adamitů«, »Evropy« neb »Lešetínského kováře« vzal z ruky Máchovy i Fričovy neh Hálko'y epickou formu veršované povídky, odvozenou z Byrona, ale převedl ji na zcela jiné dráhy, než jt,ké jí razil Mácha v »~láji« a v ?)Mnichu«; potlačil její exotičnost a dobrodružnost; zaplašil záhadný a tajemný temnosvit dějový; vypracoval do ,jasných kontur povahokresby osob; dumy a samomluvy postav umenšil ve prospěch dialektických zápasll a závodů debatních. Především pak útvar založení romantického postavil do služeb přítomnosti a jejích zájmú i potí-eb ideových, společenských a mravních, které stejnou měrou pronikají také v námětech vyvážených z historické dálky. Zřídlé metafysické ovzduší musilo ustoupiti husté atmosféře nabité jakoby před bouří problémy svědomí občanského, ať

3

33

[na začátek stránky]