Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. 32

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jsem jí -- tušil pouze.« Praha přinesla i toto poznání.

Svatopluk Čech je umísťuje do čítárny starého Národního musea a patrně do začátků vyššího gymnasia: tam četl :P Máj « po prvé. Vzpomínaje na to v autobiografii, parafrasuje lyricky scenerii básně a skoro jen mezi řádky naznačuje, že postřehl H jIstě správně! - jako dominantu skladby rozpor krásy přírodní a žalného osudu člověkova; pak shrnuje své vzrušení takto: »Když jsem knihu do('etl, bylo mi, jako bych se probouzel z kouzelného, 1 ve své hrůze a truchlivosti čarovně krásného snu. v němž se mi zjevil docela nový, netušený dosud svět, a jehož vidiny ještě dlouho potom zaujímaly v~echny moje myšlenky.« zdá se, že tento dojem po celý život potrval, neboť podobným zpúsobem karakterisuje Sv. Čech ».Máj« i později, ať vkládá poněkud povšechnou chválu básnč »tak plné stesku temného i žele a přec i čarovného krásy pele« s poesií, »jíž věru žádné srdce neodolá« ve »Zpěvníku Jana Buriana« do úst mladé, odnárodnělé šlechtičně stelle, nebo ať sám vyznává v básni ~ Na Valdštýně« před domnělou Máchovou podobiznou :l)však čarovný Í"\'llj Máj nás jímá, stále svěží, neb vším tu mluví k nám ta, která věčně žije, ta ve všech podobách vždy božská poesie~. Avšak nezůstalo jen při poznání »Máje«. Velmi pravděpodobně pročetl Sv. Čech oba svazky prvního souboru Máchova, právě tehdy vydaného, jak ukazuje nejedna přímá reminiscence na postavy a motivy, vycházející z vedlejších ohnisek tvorby Máchovy, na př. v mladistvém dramatickém zlomku

pOldřich a Jaromír«, který navazuje přímo na
»Bratry«, nebo v burleskní figuře chvástavého vojína v cyklu» Ve stínu lípy«, v níž byla zjištěna filiace s pitvorným Bártou Flákoněm z Máchových »Cikánů«.

32

[na začátek stránky]