Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 98

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

98

PALAOKÝ JAKO REDAKTOR.

lakovský neshoduje se s vedením listu. Palacký však posléze znovu získává jejich přízně a podpory. Hl

Když roku 1837 Palacký zahajoval jedenáctý ročník ,Časopisu českého museum', rozhlížel se po vykonané práci. Přiznává si, že v otázkách principiálních i jazykových byl synthetisujfcím jednotitelem, že vedl vědecké obecenstvo české vždy od slova k idei, od litery k duchu, a shrnuje své úsilí i své plány a tužby ve významná slova: ,Hleděli jsme tak říkaje staré Čechy uvésti do nové Europy, a zdomácniti tuto v oněch. Nyní ale, když jsme se, co do jazyka, dostali téměř již na roveň s jinými vzdělanými národy, nastává nám jiná práce a povinnost: abychom totiž obraceli hlavní zřetel svůj k věcem samým, a snažili se s těmito národy zároveň a v závod o palmu skutečné osvěty, i vědecké, i krasocitné, i průmyslové'. 20

Začátkem ročníku následujícího, v březnu 1838, vzdal se Palacký redakce ,Časopisu českého museum' ve prospěch svého přítele Pavla Josefa Šafaříka.

V.

Palackého vývoj jazykový. Palacký rozhodčím ve sporech jazykových.

Viděli jsme, že osobní i zásadní spory, jež znesnadňovaly redaktorské postaveni Palackého, byly namnoze rázu jazykového, a pozorovali jsme, jak v letech dvacátých a třicátých otázky grammatické a pravopisné

19 Palacký sám přispěl do ,Časopisu' hojnými vlastními články, dílem obsahu aesthetického a filosofického, dílem historickými a literárně dějepisnými i kritickými; o oněch bylo již promluveno, o těchto viz níže.

20 Drobné spisy III, na str. 281.

[na začátek stránky]