Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 86

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

86

ZALOŽENÍ ČESKÉHO MUSEA.

činně se účastnil, bylo museum vnitřně většinou zorganisováno.

Museum mělo v celku ráz stavovsko-zemský; proto jednací řečí byla němčina, proto v programu prvotně nehleděno kll pěstování řeči a literatury Če5ké. Okolnost ta nemile překvapila družinu Jungmannovu, jež zásadně národnost stotožňovala s jazykem; zdálo se, že nové museum je dokonce krokem nazpět proti neprovedenému plánu ,Národního Musea', osnovanému hr. Bedřichem Berchtoldem, Jungmannem a Preslem r. 1818, především k podpoře činnosti literární a jazykové.v Leč když deputaci Jungmannovu, Preslovu a Millauerovu nejvyšší purkrabí potěšil přípovědí obratu a sladce znějícími slovy: ,Noch sind wir eine Nation', při družili se s nadšením i jazykoví nacionálové ku příznivcům Musea, a Jungmann psal radostně v Šenfeldovských ,Pražských novinách' dne 25. dubna 1818: ,Vlastenci! Ejhle, dávná žádost naše, zaražení společnosti pro zachování a zvelebení jazyka českého, vyplněna jest. Pod křídlem mocným vysoké šlechty naší vzniká Národní Museum, jehož hlavní účel jest zachování jazyka, zachování národu českého.' 10 Proměniti tuto slastnou naději v skutečnost, bylo čestným úkolem Františka Palackého.

IV.

Vznik obou časopisů musejních. Palacký jako redaktor.

Všeobecné sympathie, jimiž bylo uvítáno zřízení musea, záhy potuchly. Místnosti, jež zjednány byly pro

v Srv. K. Tieftrunk, ,Dějiny Matice České', v Praze 1881, str. 9 a 10.

10 Tamže str. 13.

[na začátek stránky]