Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 64

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ií4 PALACKÉHO ŽIVOT A STYKY srOL. v PHAZE 1823-1848.

chystaná cesta po cizích universitách byly odloženy; .aesthetické práce zůstaly fragmentem, vědecká karriera na jejich základě pouhou illusí. ,Ale příznivci a přátelé moji v Čechách nedali mi více opustiti Prahy a já ovšem rád dal jsem se tu držeti', 4 praví. Vedle obou historickokritických prací pro Učenou Společnost snažili se šlechtičtí jeho podporovatelé připoutati jej ku Praze i obsáhlým úkolem jiným, z něnož vzrostlo životní dílo Palackého. Od smrti svého pedantického a suchopárného autora, jesuity Františka Pubičky r. 1807, čekala .,Chronologische Geschichte B6hmens', dovedená po r. 1618, na dokončení; stavové, kteří byli téměř donu.ceni převzíti celý náklad nepopulárního díla, marně hledali pokračovatele i mezi dějepisci třetího a čtvrtého řádu; bylať úloha pramálo svůdná, látka buď nedostupná, buď kriticky neutříděná a nerozebraná, censura nevlídná, honorářové podmínky skrovné. Když Palacký ukázal ve ,Wťirdigung' svůj důmysl a takt při řešení složitých otázek historické kritiky, zdálo se, že jest přímo povolán, aby zdolal pramenný materiál, o nějž pokračování Pubičky se tříštilo. R. 1827 počali s ním stavové vyjednávati soukromě o dokončení díla Pubičkova a 29. října téhož roku práci mu svěřili. Palacký nabídku přijal, ač se netajil, že by bylo lépe provésti práci, Pubičkou povrchně a chatrně vykonanou, úplně znovu na základech moderních, což záhy formuloval v obšírném a pronikavém organisačním plánu zemské práce historické dne 24. ledna 1828.5 Palacký z vlast 4 ,Doslov na místo předmluvy k Radhostu' otištěn v ,Drobných spisech' Fr. Palackého, díl III, 1902, str. 780.

5 O něm pojednal Jaroslav Goll ve stati ,Palackého program práce historické' v ,Českém časopise historickém' 1898.

[na začátek stránky]