Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 63

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALACKÉHO ŽiVOT A S'rYKY SPOL. V PHAZE 1823.1848. 63.

K studiu v knihovně záhy se při družila palaeografická soustavná cvičení u Dobrovského, jež pracovitý mladý muž slučoval s vychovatelským úřadem u bohatého velkoobchodníka Ahsbase; brzy otevtely se Palackému pražské archivy šlechtické, desky zemské i dvorské a listinné bohatství pražské městské i guberniální, zejména když Dobrovský nadějného adepta historie doporučil hrabatům Kašparu i Františku Šternberkovi, aby napsal genealogii jejich rodu pro Hormayerův ,Taschenbuch.' Jak energicky a nadšeně zaujat byl Palacký historickou prací, projevuje plastickým líčením svého listu B. Kopitarovi dne 22. června 1823.2

Skvěle provedená genealogická práce o domě Šternberském, za níž následovalo několik prací podobných, získala Palackému celé srdce hraběte Františka Šternberka i titul ,hraběcího archiváře' a kvalifikovala jej pro úkoly tak čestné jako obtížné, jimiž bylo vydání husitských letopisův i kritické ocenění starých českých kronikářů.3 Palacký poznal záhy, že je pottebí změniti životní plán; jak zamýšlený návrat do Prešpurka, tak

2 ,Meinc tagliche Bcschaftigung ist es, alle Handschriften zu entziffern, Diplome, Bullcn und dergleichen abzuschrciben, bohmischc Blichertitel zu kopieren und liber ihren Inhalt und Form zu referieren. Wenn es nach meinem Wunsche geht, so werde ich binnen anderthalb Jahren nicht nur cinen bedeutenden historiographischen Vorrat (zur allgemeinen Geschichte von Bohmen) gcsammelt, sondern auch cine moglichst vollstandige, kurze und umfassende (quae, qualia, quanta!) Geschichte der čechischen Litteratur zusammengestoppelt haben. Es vefsteht sich, mit versprochener Hlilfe der Prager Herren Litteratoren.' (Korrespondence a zápisky II, str. 127 a 128.)

3 O těchto odborně historických pracích Palackého jakožto pn'ipravč k ,Dějinám' viz níže; srvn. i všestrannou stať Josefa Pekafe v ,Ottově Slovníku naučném' XIX, 1902, str. :J9 násl.

[na začátek stránky]