Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 360

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

360

VÁCLAV RÁB.

Goetheovy ,Nevěsty korintské', hned v souvislosti s erotickou mystikou ,Wandy' Zachariáše Wernera.

Ale Ráb není jen dekorativním romantickým krajinářem nebo thematickým balladistou: za těmi obrazy a výjevy chvěje se vlastní hoře, trpký pocit marnosti života, děsivé vědomí prchavosti krásy, lásky a vůbec všeho - - u Rába, jenž opětovně napovídá, že vše to prožil, jest romantický elegism domyšlen až na dno.

V české poesii své doby stojí Ráb dosti osamoceně a jest patrno, že své duchovní blížence sám shledával mnohem spíše v německé romantické a švábské škole básnické než doma. Jen jediný vrstevník jeho v Čechách vykazuje podobné rysy; jest to sám K. H. Mácha, jehož ,Máj' vyšel téhož roku jako Rábovy ,Smíšené básně'. Leč rozdíly jsou snad význačnější než shody obou básníků: ze tří základních prvků poesie Máchovy, z krajinářského romantismu elegicky nadechnutého, z protestního a skeptického byronismu a z hluboce pozorující i vášnivě cítěné českosti, Ráb má rys pouze jediný a to dojista nejméně důležitý. Jest mnohem menší měrou umělcem nežli Mácha; pro pochmurnou náladu má mnohdy jen idyllický a konvenční výraz, jeho obrazy jsou přejaté, jeho řeč bez hudby, bez kouzla. Proto vystoupiv, neurazil a nepohoršil, ale též neuchvátil a neinspiroval nikoho: uznalí soudcové měli pro něj sice laskavý zájem, ale mladší generace neznala pro něj ani nadšení ani zájmu. Dnes ani podrobné práce literárně historické neuvádějí jeho jména.

vývojový přechod české poesie od vzorů klassicistských ke vzorům romantickým, od velebného pathosu, který hledá skulpturální jasnost a důraznost, ke vzru-

[na začátek stránky]