Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 209

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÓESKÝ VE;\KOV.

209

dářské a společenské mdloby. Nevytváří v tomto údobí nových forem životních, nýbrž žije z bohatých odkazů zděděných: vzdělává pole a proměňuje pustiny v úrodnou zemi j:lko praotcové, podle jejich slohu a vkusu staví a krášlí dřevěné své stavby s malebnými pavláčkami, lomenicemi a sloupky. Ženy chodí v krojích, jimiž pestřily se pouti, posvícení a svatby před půlstoletím, dívky vyšívají vzácnější kusy šatů podle vzoruv i podle techniky převzaté po babičkách. Bylo by nesprávno hledati v letech čtyřicátých a padesátých zvláštní uzavřené údobí společenského a kulturního života ve vesnickém lidu českém.

Ale tu náhle přicházi pamětihodná chvíle, kdy intelligence, vytvářející společenskou i literární vzdělanost svého národa, český venkov objevuje. Od počátku obrození národního žijí buditelé, namnoze synové venkovských chalup a domků, v důvěrném styku s vesnickým lidem. První generact', racionalistická a osvícenská, přeje si lid vychovati podle svých zásad a svých názoru. Vtiskuje mu do ruky knihy svojí tendence, upravuje jeho lekturu svým autoritativním rozumem, bojuje svými ideami proti vžilým tradicím a pověrám lidovým; a kdykoliv nemnozí z osvícenských veršovníků opěvují českého venkovana, modelují jej podle kosmopolitního vkusu evropského. S abstraktním romantismem Herderovým a Rousseauovým, jenž v lidu hledá mládí člověčenstva, v prosto národní písni mateřskou řeč lidstva, v lidové báchorce vlastní mythologii, pohlížejí zástupci druhé generace, romantické a vlastenecké, na svět venkovský. Nosí v duši ideální typ lidu, podle kterého skutečnost stilisují; vycházejí vidy od základního plánu, podle něhož zlomkovitou skutečnost dokreslují. Motivy,

Literatura česká dev~tenáctého století. lUft. 15

[na začátek stránky]