Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 129

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

I'.\LACKI::WJ I'lnlI'HAVc\ A P(dl'llAVA HISTO}{. 129

listy, zápisy, právní sbírky, pokud psány byly jazykem českým, ve sbírce ,Archiv Český' (v 1. 1840-1846 vyšly 4 díly j, v němž zejména pro husitské století, století XV., vydáno mnoho pramenů prvého fádu.

Ze studií kritických, jimiž Palacký pfipravoval soustavnou práci o dějinách českých, jsou zvlášť důležité ty, jež pokoušely se vniknouti v staročeské poměry právní (,Pomůcky ku poznání staročeského práva i fádu soudního' v Čas. ~lus. 1835 a ,Srovnání zákonu cara Stefana Dušana s nejstaršími řády zemskými v Čechách', tamtéž r. 1837) a pak zejména práce z r. 1842 ,Předchůdcové husitství v Čechách' -- zde Palacký poprvé, v podstatě pouhými excerpty ze spisů Waldhauserových, Milíčových, Štítného a M. Matěje z Janova, ukázal bohatství myšlenkového živ(i)ta českého v 2. půli XIV. stol. a seznámil se zástupci reformy. Censura práci však tisknouti nepovolila; r. 1846 vydal ji pod svým jménem v Lipsku německy prof. ]. P. Jordan.

Své dějiny české počal Palacký spisovati ke konci r. 1832 ato německy (,Geschichte von Bohmen') k veliké nelibosti českých vlastenců, ktefí právem asi vytýkali, že Palacký měl se postarati zároveň o české vydání. První díl, sahající až k r. 1197, vyšel r. 1836, k slavnosti korunování Ferdinanda V. za krále českého. R. 1839 a 1842 vyšly oba svazky dílu druhého, končícího vypravování dějin českých smrtí Karla IV. Prvá část tfetího dílu, líčící počátky českého hnutí náboženského a historii Husovu, vyšla r. 1845 po mnohém boji s censurou, která svému soudu o Husovi dala výraz nejen škrty v rukopise, ale i oktroyovanými vložkami. O tomto svazku nejvíce platilo sebevědomé oznámení na titulním listu; ,Grc)sztenteils nach Urkunden

Literatura ce:.;ká devatenáctého století. III/I.

10

[na začátek stránky]