Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 127

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALACKI<;HO PRŮPRAVA A PŘÍPRAVA HISTOH. 127

grafii první dílo tohoto druhu. Legend dotkl se však Palacký jen zběžně v dodatku; v husitské době pak z neznalosti pominul i kroniku Táborskou; neznal patrně ještě aní Mladenovice - tak nedokonalá byla tenkrát znalost doby, již byl Palacký zvolil původně za vlastní pole svého studia.

V březnu r. 1831 uložili stavové po delším jednání, jehož zdaru překážel odpor vídeňské vlády, Palackému, aby napsal české dějiny ve 4-5 svazcích. Od r. 1830 Palacký se k této velké práci, jež měla pllvodní plán jeho o husitstvu zatlačiti cele do pozadí, připravuje, a přípravou k ní je vlastně všechna dějezpytná činnost jeho odtud až do r. 1848. Musilo býti zajisté dříve vykonáno mnoho a velkých prací předběžných, než bylo lze přikročiti k dílu samému, na něž Palacký sám kladl požadavky největší, v duchu svých methodických studií průpravných i na základě pozdějších zkušeností pražských, z nichž zejména v tom hlásí se v Palackém historik moderní, že nechce dějiny své míti pouze dějinami politickými, ale chce v nich obsáhnouti i vývoj kultury duševní a hospodářské. Především bylo potřebí podniknouti rozsáhlé propátrání archivův a knihoven, doma i v zemích sousedních, zejména ve Vídni, - r. 1837 pracoval Palacký, jeden z prvých badatelů zaalpských, i v archivu Vatikánském (výtěžky této jízdy italské registroval v publikaci Učené Společnosti z r. 1838 ,Literarische Reise nach ltalien im J. 1837') a skoro každého roku podnikal několikanedělní cestu archivní do ciziny. Bylo však třeba opatřiti si i nejnutnější pomůcky k zpracování materiálu (sem náleží na př. malá praktická chronologie středověká, již Palacký r. 1829 vydal v Čas. Čes. Musea pod titulem ,Všeobecný staročeský kalendář')

[na začátek stránky]