Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 126

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

126 PALACKÉHO PRŮPRAVA A PŘíPRAVA HI81'OR.

s podezřelým, ale byla V ní síla bystrosti a bezohlednosti k vlasteneckým zbožným přáním, jíž Palacký nikdy nedosáhl - při synthetickém sklonu jeho historického nadání byla i .kritika Palackého spíš toho způsobu, aby pomáhala budovati, ne pouze bořiti.

Průběhem necelých čtyř let, jež strávil studiemi varchivech a pracemi genealogickými, přesvědčil Palacký hr. Šternberka a Dobrovského do té míry o historickém svém nadání, že navržen byl stavům za pokračovatele v Pubičkových Dějinách českých (1827), že mu Učená Společnost uložila vydati České letopisy z XV. st. (edice velmi nesnadná podařila se Palackému pěkně; vyšla r. 1829 jako třetí svazek ,Scriptores rerum bohemicarum') a že pr<:ň znovu vypsala cenu na těžké thema: ,W o. rdigung der alten bohmischen Geschichts c h r e i ber'. Palacký byl s prací touto hotov na jaře r. 1829, již po smrti Dobrovského, a ceny dosáhl jen přičiněním hr. Šternberka. A přece práce jeho, jež vyšla tiskem r. 1830, je nejcennější česká práce historiografická po Šafaříkových ,Starožitnostech' ze všeho, co vyšlo před r. 1848. Myšlenka i program práce, jež byly samy sebou vědeckým činem, nemálo významným v dějinách historiografie, je sice od Dobrovského, ale provedení dosahovalo cenou i významem svým vědecké výše programu. Palacký soustředil svou práci na kroniky české od XII. do X VI. stol., bystrou kritikou v celku i v jednotlivostech vyšetřuje jejich spolehlivost, hledaje odpověď na všechny otázky, jež práce namítaly a podávaje hojně příspěvkův i k recensi textu. To předcházela u každého kronikáře hlavní literatura, popis práce jeho, výčet a popis rukopisů a kritika dosavadních edicí. Prací Palackého . darovali Čechové historio-

[na začátek stránky]