Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kritika literární : zásady a prakse - str. 6

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Kritika literární : zásady a prakse. Praha : F. Topič, [1916] (Duch a svět ; 19)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

.:také naukový postup 'literárního dějepisu. ~ dějepisec má vysledovati podmínky, které historický vyvoJ lpřmáší a na mchž zavlsí vzmk SIOvesnéhO'\J.iIa;p"oairifriKY ·ty-spoH~alC jedíiak -"ve--ZVThšťnféIi-" lastnostech určitého národa, jednak v duševní povaze příslušné doby - a proto dlužno každou knihu vyložiti z karakteru jejího národa a z ovzduší její ?; veškerý apriorism budiž vyloučen. Ustavení Iterá!,"~ího dějepisu jakožto vědy historické, ~vl~dané ~re~~~~~~~!~&m .. a .... posíup-em--prilgmaticKým, zna.§tlo_ arciť. naprosle "překonání -" metody knihopisné ~piervinípříbllzenských. svazků s ťilologii; čím se v-XIX .. věku literární dějepis zdokonaloval, Um se to stávalo patrnějším.

Jmenovitě studium literatur novověkých, renaissanci počínajíc, vymklo se úplně z područí filologie a stalo se nadobro odvětvím historickým; ba na rozdíl od starší zvyklosti, která zásadně vylučovala díla přítomnosti a osobnosti živoucí z literárně historického výkladu, jest dnes na vysokých školách, v odborných časopisech, v úhrnných dílech literatura současná předmětem slovesného dějepisu. Někteří badatelé obmezují se na to, že vykládají a osvětlují slovesné tvořeni přítomnosti historickými obdobami a paralelami,.jiní však nečiní vůbec rozdílu mezi literaturou přítomnou a minulou, nýbrž užívají pro obě stejné metody. Postup tento, uvádějící vědu v těsný styk s živou tvorbou, požívá na školách i v knihách zvláštní populárnosti, má mezi odbornými učenci mnohé odpůrce a to ne toliko ze subjektivních důvodů nedůvěry a nechuti, nýbrž i z metodických příčin zásadních. Ukazují, že předmětem historického studia může býti pouze období ohraničené a uzavřené - přítomnost však nemá takového bodu hraničního. Namítají, že

6

[na začátek stránky]