Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kde domov můj? - str. 27

[na přehled] [na text]

Kde domov můj? : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 46. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1934. 136 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Arne Novák:

»5 L A V Í č Í P Í S E Ň N AŠE H O N Á R O Dl'..J Í I-I O JARA -«

když na sklonku roku 1880 vstoupil Svatopluk čech jako feui11etonista do Národních Listů, aby tam setrval jenom půl druhého léta, otiskl pod jejich čarou na půl sta rozmanitých prací, z nichž však pouze několik zařadil do

, h k . v , h b ° h ' ·1 v cl 'J

svyc mzmc sou oru a uc ram pre zapomenutlm. sou

tu drobné humoresky satirického rázu, rozmarné i trpké causerie pražské, vzpomínky z mladosti a cestopisné obrázky, vesměs hodnotnější lidsky než umělecky a proto zajímavé hlavně pro literárního dějepisce, který je nyní nalezne shrnuty v posledních dílech třicetisvazkového vydání Topičova.

Často to byly zevní popudy, co vedlo ruku feuil1etonisty, ocitajícího se nejednou v rozpacích o látku; tak tomu bylo též, když 4. února 1881 přinesly Národní Listy oslavnou črtu »Kde domov můj« ... (dnes v XXVIII. sv. Sebraných spisů 1909, str. 276-279). Sv. Čech nevyčkal blížícího se čtvrtstoletí Tylova skonu, nýbrž volil pro svou vzpomínku buditelovy narozeniny (73.), a sotva zůstaly beze vlivu na vznik stati současné snahy neunavného J. L. Turnovského o osvěžení Tylovy památky, které právě tehdy kromě redakce Tylovy novelistiky v Národní bibliotéce vyvrcholily průpravnou monografií o Tylově životě a působení i s jímavými ukázkami jeho korespondence; ostatně nebylo tomu dávno, co Eliška Krásnohorská uká l do , T 1°' , d'

za a s uraznou vroucnost! na y uv vyznam naro m a

slovesný, a to v stati, kterou můžeme označiti bez nad 27

[na začátek stránky]