Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Erazim Vocel - str. 42

[na přehled] [na text]

NIEDERLE, Lubor; BIRNBAUM, Vojtěch; NOVÁK, Arne. Jan Erazim Vocel. Praha : Společnost přátel starožitností čes., 1922. 49 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

42

A přec ne vzpomínkou mrtvou. Přes to, že přerušeny bezprostřední vztahy mezi ním a námi stojí přece před našimi zraky jako nabádavý vzor českého historika umění evropské úrovně a jest zároveň svědkem nesporné autority pro správnost našeho nazírání na vědeckou methodu a vědeckou ethiku, a vůbec pro oprávněnost celého našeho pojímání úkolů vědy, v níž jsme jeho pokračovateli. Proto také tento skromný hold, složený jeho velkému stínu, jest více než pouhá kalendářní konvence; jest projevem upřímně cítěné úcty, vděčnosti a obdivu, - jest přihlášením se k němu.

ARNE NOVÁK:

JAN ERAZIM VOCEL JAKO BASNIK.*)

Kutná Hora, která svou dějinnou úlohu na vždy dohrála v XVII. věku a od XVIII. století nadobro propadla elegii, smutečně to zahalené sestře úpadku, zrodila v prvních letech romantického věku dva význačné syny, jimž tesklivý a zároveň velebný pocit zašlé minulosti i slávy rodiště se stal východiskem a inspiračním zdrojem slovesného tvoření. Národní význam obou Kutnohořanů, staršího Jana Erazima Vocela a o šest let mladšího Josefa Kajetána Tyla, daleko přesahuje hranice pouhé literárnosti; oba vedle svého díla slovesného, značně rozsáhlého a obsažného, byli v duchu české vlastenecké romantiky také národními buditeli a organisátory, nehledíme-li ani k jejich dočasnému působení novinářskému, k němuž je povzbudil veřejný ruch roku osmačtyřicátého. Vocelovo úsilí buditelské a snaha organisační mají ráz odbornější a. užší, jak se sluší na odměřeného profesora universitního: domýšleje podněty Palackého, vybudoval české starožitnictví a dal základy k dějepisu výtvarného umění v Čechách, což obé ovšem mělo také posilovati uvědomění, pýchu a sílu probuzeného národa. Tyl, spisovatel, publicista. herec, ph stejném třídním původu o mnoho lidovější než zdrženlivý aristokrat Vocel, křísil lásku k jazyku a k národnosti vypravovatelstvím a divadlem, jež s důmyslem a zdarem přizpůsoboval potřebám a vkusu prostého obecenstva, obětuje se mu až do úmoru. Podobnost obou Kutnohořanů jest ještě hlubší. Jak Vocel tak Tyl náleží k mladšímu pokolení vlasteneckých romantiků, které se již nedovedlo uspokojiti výhrad.ně ideami válek napoleonských a reakce po nich následující, nýbrž

  • ) Neopakuji v této jubilejní karakteristice ani literárně dějepisných
ani estetických rozborů, které čtenář snadno najde ve třech analytických studiích: ve stati Karla Šmídka "Jan Erazim Vocel co básník" ("Osvěta" 1875), v úvaze Jaroslava Vrchlického "Vocel básník" (Zpráva o oslavě stých narozenin Vocelových 17. prosince 1902" Archaeologickou komisi při České Akademii" a "Archaeologickým sborem Musea král. čes.") a ve čtyřeCh mých kapitolách "Jan Erazim Vocel jako básník", zařazených r. 1905 do prvního svazku III. dílu Laichterovy "Literatury české devatenáctého století". Zde jsem mínil jenom nakresliti syntetickou podobiznu Vocela básníka a zhodnotiti jeho veršový odkaz kriticky.

[na začátek stránky]