Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. 34

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

statisice nezrozených. Buďte jarem, buďte jihem, buďte životemJ Jsou-li ve vzácné rudě Vašeho Majestátu šlaky, jež vás sama tíŽÍ, žár nové mladosti roztaví je a zářivé a sluneční zlato vašeho neporušeného císařství zardi se vznešenou září! Jest již noc, a nevidíte mé úpěnlivé tváře .ó byste viděl! Touha a naděje, něha a pokora touží z ní k vám. Vám se zdá, že jest jeseň, a že svět sesfaral. Jest to však klam: blíží se jaro, a vy, právě vy, máte ode ..mknout jeho květinovou bránu, aby se vesna nové mladosti přivalila podobna prudké horské bystřině .- K ARE L IV.: Nevím, zda svět sestaral. Vím, že sestaral jsem já, a že slova padesátiletého zněji mně, o tolik mladšímu jako výskot dítěte. Uprostřed našich lesů za noční samoty na modlitbách, kdy jiskří se tabulkami oken studené hvězdy, stárne se příliš rychle. Ale duše vychovává se tam k statečnosti. Bojím se, že snad i k pýše.. nedůstojné pravého křesf ana. .

PE TRA R C A: Křesťana .. jenž žije spravedlivě, aby marně umřel.

Imperatora, který touží po ctnostech poustevníkových.

KA RE L IV.: An~, jest to pokora, která se stává skoro pýchou.

Zatoužil jsem provésti neproveditelné, vynésti své lidství k nadlidskému.

PE TRA R C A (s bolestnou ironií): Ve prospěch barbarů .- K ARE L IV.: Snad jsou moji krajané posud barbary. Nebudou jimi bohdá více. Nebudou míti asi krásu, jíž bylo opojeno moje mládi v Avignoně, ani hrdinství .. jež vaše nadšeni vyčetlo z Vergilia. Budou míti krásu jinou, hrdinství jiné. A oni, doufám .. hledí také novému dni vstříc!

PE TRA RC A: Aby se přivaHli .. sesíleni a zmohutněli, barbarsky k našemu jihu, aby poplenili naše sny a zdrželi provedení našich nadějí. Což necíňte, Imperatore .. že popouzíte krev

34

[na začátek stránky]