Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Almanach na rok 1914 - str. 33

[na přehled] [na text]

Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nepochopitelně, tož snaha přemluviti vás, abyste národy mladé a učenlivé napojil duchem jihu, nasytil novou naší věrou, novými našimi nadějemi.

K ARE L IV.: Jste podivný snílek, poeto' Vy, jenž se rád nazýváte starým a unaveným mužem, blouznite jako jinoch. Nebof čím to než blouzněním, chcete-li živé a kypící národy proměniti v pouhé nevolníky stínů, jimiž oživil vaši hlavu pohanský básník?

PE TRA R C A: Ach, nejsou to stíny, nejsou to přeludy. Jistota, že život a nikoliv smrt, statečný čin a ne zkroušená modlitba zasluhují veškeré naší lásky, přibližuje nám ony dávné předky, z vojska Aeneova a Turnova, z pastýřského zástupu Euryalova a Menalcova. Nepodávají nám pouze ruce, nemluví pouze naší řeéí, nýbrž jsou to bratří, přátelé. Což nevíte, Imperatore, že všichni, kdož v Italii a ve Francijsou mladí, kdož se, zrodili, aby se dožili vašich moudrých a hrdinských činů vladařských, cítí stejně se mnou? Dnes nejsem již sám. Má pýcha stává se pýchou radosti. Nová mládež hází kotvy na břehy Latia, chystá se dobýti Říma. Vše hučí její písní, všude kolotají její naděje. Jen vladaře posud nemáme.

K ARE L IV. (s ironií): A co váš tribun, váš Achilles, váš Říman? PE TRA R C A: Vystoupil pouze, aby získal Váš Majestát pro naše snahy.

K ARE L IV.: Dobrodruhové sotva dovedou mne získati, spíše již poetové.

PE TRA R C A (vzrušeně): Imperatore, buďte naším, buďte opravdu římským císařem! Nechf zazpívá ve vašich žilách otcovská krev, nechf se v čin promění vaše avignonské sny. Váš obdivovatel, váš sluha, váš rab úpí u vašich nohou ... úpí ne za sebe, nýbrž za tisíce utajených a za

33

[na začátek stránky]