Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O prof. A. Novákovi

Narozen 2.3.1880 v Litomyšli, zemřel 26.11.1939 v Poličce. PhDr., profesor české literatury, literární historik a kritik, esejista. Jedna z reprezentativních osobností moderní české kultury. Autor velmi rozsáhlého díla k dějinám české literatury, kterou vykládal soustavně a v celém jejím rozsahu. Jeho životním dílem je kompendium Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (1936-1939; spoluautor části Jan V. Novák), s nimi napsal mnoho knižních a časopiseckých studií a kritik, věnovaných převážně 19. a 20. století. Uplatňoval duchovědný přístup k literárnímu dílu, inspiroval se též dalšími metodami. Českou literaturu pojímal komparatisticky, ve vztahu k ostatním druhům umění, k filozofii, k humanitním disciplínám.

Arne Novák v on-line encyklopediích a slovnících:

Ukázka rukopisu A. Nováka:

http://www.grafolog.cz/rukopisy/novak.php

Články o prof. Arnu Novákovi dostupné on-line:

KOPŘIVA, Roman. Hofmannsthal, Arne Novák, Masaryk a univerzita. Kulturní noviny : Družstevní list pro politiku, společnost, vědu a umění [online]. 2009 [cit. 2010-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.polemos.cz/clanek_Roman_Kopriva.php>.

PACHMANOVÁ, Martina. Exaltovaní rytíři a žena jako fantóm i ideál: Genderové aspekty moderní české umělecké kritiky, 1900 – 1939 (I.) [online]. c2008 [cit. 2010-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.zenyvumeni.cz/index.php?id=109>.

STOKLASOVÁ, V. Osobnosti Prosečska : Prof. Dr. ARNE NOVÁK /1880 - 1939/. Prosečský zpravodaj [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-02-17], s. 4. Dostupný z WWW: <http://www.prosec.cz/zpravodaj/2010_01.pdf>.

URBANEC, Jiří. Tradice a antitradicionalismus v české literatuře [online]. [2003] [cit. 2010-02-17]. Dostupný z WWW: <http://ubk.fpf.slu.cz/pracovnici/urbanec/doc/tradice-a-antitradicionalismus.doc>.