Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 269

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PAVEL JOSEF ŠAFAŘ1K

UČENCI mizejí daleko rychleji ze živého povědomí národního

než básníci. Jejich vědecké poznatky, získané nejen úmornou odbornou prací, ale i logikou celé osobnosti, přejdou průběhem

let v obecný majetek národní a stanou se po čase samozřejmými

a anonymními. Jedno, dvoje pokolení vychová svůj intelekt,

někdy i svou povahu jejich methodou, jež byla učenci právě

tak nutným výrazem personality, jako jest sloh básníkovi; když

však pokročilá věda dospěje k účinnějším cestám hledání, a zjišťování pravdy, odvrhnou se překonané methody nejinak než zastaralé, nepotřebné stroje. Zastarává-li a upadává-li tak rych le v zapomenutí to, čeho učenci bezpečně a úspěšpě dosáhli,

jaký krutý a předčasný osud asi očekává teprve onu část myšlenkového jejich života, která patří v oblast podmínečných domněnek a osobně platných předpokladů? Snům básníků náleží

snad větší skutečnost než většině našeho »reálního« poznání smyslového - hypothesa učencova, ačkoliv sepředena jest z téže vzdušné látky a ačkoliv jest vykoupena stejnou obětí vnitřní nezbytnosti, jest vůbec pokládána za prchavý přelud, za rozplývavou chimeru; potomstvo zříká se jí co nejrychleji. A tak

po dvou, po třech pokoleních zbývá z učence v povědomí ná~ rodním nanejvýše jméno, vyslovované s úctou namnoze bez- 269

[na začátek stránky]