Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 261

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

MIKULÁŠ ADAUKT VOIGT

CHoDEc, míjejíCÍ' skupinu piaristicicých budov na nároží Příkopů a Panské ulice, které mrtvým svým klidem lhostejně čnějí do moderního ruchu velkoměstské třídy, sotva si uvědomí, že v této architektonické směsici dobrých barokních tradic a strojeného klasicismu odehrávalo se kdysi významné dějství našeho vědeckého a národního obrození. Piaristský řád pražský, který v XIX. věku se úplně poněmčil a v tomto duchu vychovával i českou mládež gymnasijní, zaujímal v poslední třetině XVIII. století, za doby osvícenské, důležité místo v oněch historických a filologických snahách, které byly vlivuplnou průpravou obrození literárního a vlasteneckého. Na rozdíl od zkostnatělého a zpátečnického Tovaryšstva Ježíšova, které stále pracovalo v duchu protireformačním, přiklonili se »Otcové pobožných škol« po příkladě učených benediktinů k modernějším směrům vědeckým a jmenovitě v dějezpytě a vědách pomocných zahájili nové období kritického zkoumání a srovnávání látky, nahromaděné ve značném bohatství již od časů Balbínových. V pražské koleji žil »otec kritického dějezpytu českého« Gelasius Dobner i zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt, k našim piaristům patřil též proslulý místopisec Jaroslav SchaUer, abychom uvedli alespoň

nejproslulejší členy »řádu milovaného Musami«. 281

[na začátek stránky]